Tretmani voda - Hemijska priprema vode

Tretman vode u komercijalnim aplikacijama


Profesionalni tretmani voda, hemijska priprema vode HPV u namenskim konfiguracijama,.

Tehnologije poput omekšavanja vode, reverzne osmoze, demineralizacije vode, filtracije vode, doziranja antiskalanta i tretmana vode polifosfatima, demanganizacije i deferizacije kao i sterilizacije vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode.

Za različite komercijalne namene neophodan je različiti kvalitet vode u zadatim protocima. Na samu liniju za kondicioniranje vode utiču i bio-hemijske karakteristike napojne vode poput koncentracije Gvožđa ili Mangana, Nitrata, Amonijaka, tvrdoće vode ili elektroprovodljivosti...

Najčešće se pre samog konfigurisanja linije za tretman vode neophodne klijentu izrađuje detaljna bio-hemijska analiza vode na osnovu koje se tačno projektuje kako linija treba da izgleda. Najbezbednije je izradu analize poveriti sertifikovanoj laboratoriji poput Republičkog zavoda za zdravlje isl.

Naša služba pristupa konfigurisanju i izradi ponude na osnovu zahteva i parametara, posle čega sledi isporuka i puštanje u rad sa svim start-up procedurama, optimizacijom sistema na licu mesta i obukom klijenta za pravilno korišćenje opreme.


Duplex Omekšivači za hotele i industriju

Omekšavanje vode u koloni sa jonoizmenjivačkom masom

Jonoizmenjivačke kolone su napunjene jonoizmenjivačkom masom sa neutralnom izmenom. Jonoizmenjivačka masa tokom rada postrojenja vrši izmenu jona iz soli rastvorenih u vodi koje čine tvrdoću vode i stvaraju kamenac, sa jonima soli koje ne čine tvrdoću vode i ne stvaraju kamenac. Regeneracija mase se vrši sa rastvorom kuhinjske soli-natrijum hlorid NaCl. Hemijska priprema vode (HPV) - linija za omekšavanje vode se koristi za omekšavanje (smanjenje tvrdoće) vode za korišćenje u kotlovskim postrojenjima (parnim i toplovodnim kotlovima) i drugim tehnološkim postrojenjima. HPV se proizvode SINGLE ili DUPLEX, tj. sa jednom ili dve jonoizmenjivačke kolone i posudom za rastvaranje soli. Kolone i posuda su povezane cevovodima i opremljene svom armaturom i mernim instrumentima neophodnim za rad postrojenja.

Detaljnije

Priprema vode za pranje automobila

Autoperionice koriste ultračistu vodu

Samouslužna auto perionica zahteva dva različita kvaliteta vode. Za inicijalno pranje vozila (prva faza) najčešće se koristi omekšana voda. Omekšivači za vodu obično imaju dve posude, "KOLONU" sa jonoizmenjivačkom smolom i "SOLANKU", odnosno posudu za tabletiranu so. Tvrda voda prolazi kroz kolonu sa jonskom smolom i postaje meka jer se u procesu jonske izmene kalcijum i magnezijum (tvrdoća vode) porevode u natrijum. Omekšana voda nije dovoljno dobra za autoperionicu jer meka voda i dalje može da ostavlja "tačke" koje su rezultat anjonskih primesa u vodi. Za dalju filtraciju koristimo metodu reverzne osmoze. Reverzna osmoza koja dolazi posle njih mora da ima dovoljan kapacitet da opsluži sve boksove na lokaciji. Tako prečišćena voda ide u tankove a pre samog korišćenja za fazu ispiranja automobila prolazi kroz kolonu za potpunu demineralizaciju vode.


Priprema vode za proizvodnju sokova i pića

Hemijska priprema vode - Demineralizacija vode

Moderne industrije alkoholnih pića najčešće koriste demineralizovanu vodu za "svođenje" proizvoda, odnosno za podešavanje zadate gradacije istog. Demineralizacija vode može se postići na nekoliko načina od kojih su najčešće korišćene tehnologije reverzna osmoza i katjonsko/anjonski jonoizenjivači. Kombinovani jonoizmenjivači su kolone za tretman vode vezane redno, sa različitim ispunama i različitim reagensima za regeneraciju ispune po iscrpljenom ciklusnom kapacitetu. Skoro uvek se iza navedenih postrojenja nalaze i kolone za "poliranje" vode. Kvalitet vode na izlazu prati se IN-LINE elektrokonduktomerima i po potrebi se vrši neplanirana regeneracija ili zamena ispune. Konfiguracije sa reverznom osmozom se preporučuju manjim potrošačima vode zbog pristupačnije cene i lakšeg održavanja.

Demineralizacija vode

Medicina i farmacija - široka primena

Priprema vode za dijalizu i proizvodnju lekova

Za potrebe laboratorija neophona je prečišćena voda koja ima izuzetno nisku elektroprovodljivost. Ovakva voda mora biti "neutralna" da ne bi došlo do greške prilikom očitavanja uzorka.

Za potrebe manjih laboratorija konfiguriše se linija sa mehaničkom filtracijom, omekšivačem vode, reverznom osmozom i kolonom za poliranje vode. Kvalitet vode meri se na izlasku iz linije.

Medicinske ustanove poput bolnica i kliničkih centara često koriste raličite proizvode za tretman vode u svojim svakodnevnim aktivnostima. Neki od primera su reverzna osmoza za dijalizu, oprema namenjena operacionim salama, sistemi za dezinfekciju vode poput UV lampe, isl.


Priprema vode za industriju stakla

Omekšana voda za PVC mašine

Industrija PVC i aluminijumskie stolarije pre finalnog sklapanja vrata ili prozora mora da opere stakla. Proces pranja se obavlja automatski, u namenskim mašinama za pranje. Ukoliko voda nije adekvatna na staklu ostaju tragovi koje je naknadno nemoguće ukloniti.

Osmotski prečišćivači vode u većini slučajeva proizvode dovoljno čistu vodu za pranje stakla. Omekšana voda nije adekvatna jer je lako moguće da na staklu ostanu anjonske nečistoće koje omekšivač nije u stanju da otkloni.

Profesionalna postrojenja pored mehaničke filtracije i reverzne osmoze često zahtevaju i jonoizmenjivače koji naknadno uklanjaju preostale tragove elektrolita iz vode.


Omekšavanje vode za kotlove

Hemijska priprema vode za grejanje i hlađenje

Jonoizmenjivačke kolone su napunjene jonoizmenjivačkom masom sa neutralnom izmenom. Jonoizmenjivačka masa tokom rada postrojenja vrši izmenu jona iz soli rastvorenih u vodi koje čine tvrdoću vode i stvaraju kamenac, sa jonima soli koje ne čine tvrdoću vode i ne stvaraju kamenac. Regeneracija mase se vrši sa rastvorom kuhinjske soli-natrijum hlorid NaCl. Hemijska priprema vode (HPV) - linija za omekšavanje vode se koristi za omekšavanje (smanjenje tvrdoće) vode za korišćenje u kotlovskim postrojenjima (parnim i toplovodnim kotlovima) i drugim tehnološkim postrojenjima. HPV se proizvode SINGLE ili DUPLEX, tj. sa jednom ili dve jonoizmenjivačke kolone i posudom za rastvaranje soli. Kolone i posuda su povezane cevovodima i opremljene svom armaturom i mernim instrumentima neophodnim za rad postrojenja.

Omekšavanje vode

Tretmani voda za štamparije

Omekšavanje vode za štamparske mašine

Štamparske mašine zahtevaju vodu tvrdoće oko 5 Nemačkih stepeni za pravilan rad. Na različitim lokacijama ovakav rezultat moguće je dobiti reverznom osmozom bez post tretmana ili omekšivačem vode sa opcijom podešavanja izlazne tvrdoće vode. Ukoliko kvalitet vode nije zadovoljavajući lako može doći do oštećenja na valjkovima odnosno do lošeg otiska.


Priprema vode za laboratorije

Aparati za dobijanje ultračiste vode - Demineralizacija vode

Za potrebe laboratorija neophona je prečišćena voda koja ima izuzetno nisku elektroprovodljivost. Ovakva voda mora biti "neutralna" da ne bi došlo do greške prilikom očitavanja uzorka.

Za potrebe manjih laboratorija konfiguriše se linija sa mehaničkom filtracijom, omekšivačem vode, reverznom osmozom i kolonom za poliranje vode. Kvalitet vode meri se na izlasku iz linije.

Medicinske ustanove poput bolnica i kliničkih centara često koriste raličite proizvode za tretman vode u svojim svakodnevnim aktivnostima. Neki od primera su reverzna osmoza za dijalizu, oprema namenjena operacionim salama, sistemi za dezinfekciju vode poput UV lampe, isl.


Demineralizacija vode

Uklanjanje elektrolita iz vode

Demineralizacija je proces uklanjanja svih (99.99%) rastvorenih soli iz vode. Demineralizacija se može vršiti na različite načine. Jedan od načina su jonoizmenjivača a drugi način za dobijanje demineralizovane vode predstavlja poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze.

U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon postupka reverzne osmoze najčešće dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm.

Voda prečišćena reverznom osmozom se zatim polira kroz mešanu jonoizmenjivačku masu koja odstranjuje zaostale elektrolite i kao rezultat se dobija voda provodljivosti od 1 pa čak i do 0.07 µS/cm. Vodu dobijenu ovim postupkom nazivamo ultra čistom vodom.

 

Demineralizacija vode

Uklanjanje hlora iz vode

Aktivni ugalj - Dehloracija vode

Aktivni ugalj se koristi kod prečišćavanja vode kako bi se uklonio hlor, organska jedinjenja i materije koje vodi daju nepoželjne ukuse i mirise.

Sa aktivnim ugljem je moguće filtrirati gotovo sve organske materije pa samim tim i rastvarače iz vazduha. Čak i neorganska jedinjenja kao što su sumpor i sumpor dioksid je moguće ukloniti sa aktivnim ugljem.

Za tu primenu se ugalj specijalno impregnira sa raznim metalnim solima koje hemijski vežu molekule gasa.

Detaljnije

Mehanička filtracija vode

Mehanički filteri za vodu

Pod pojmom mehanička filtracija vode podrazumeva se uklanjanje čestica iz vode većih od 1 mikron. Ovakav tretman vode može biti samostalan ili može biti deo sistema za hemijsku pripremu vode. Tretman vode u bilo kojoj varijanti zahteva odstranjivanje disperzija odnosno svih čestica poput peska ili koloida koji mogu smetati u kasnijim fazama pripreme vode. Kućišta mehaničkih filtera mogu biti u nekoliko dimenzija, i sa različitim ulošcima primerenim lokaciji odnosno nameni prečišćene vode. Mehanička filtracija se uveliko koristi kao jedini način prečišćavanja vode u slučajevima kada za drugim tretmanima nema potrebe. Čest je primer ugradnje BIG BLUE filtera na ulaz objekta.

Detaljnije